De Algemene Voorwaarden van KinWood Arts zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en op alle andere overeenkomsten die tot stand komen tussen u en KinWood Arts. Door uw opdrachtbevestiging respectievelijk bestelling (zowel mondeling als schriftelijk) geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. De algemene voorwaarden van KinWood Arts prevaleren te allen tijde ten opzichte van andere voorwaarden.
Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend.

1. Aanbiedingen en bevestigingen.
a. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
b. Orders zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging onzerzijds en de in deze bevestiging genoemde prijzen zijn bindend voor de uitvoering, behoudens het gestelde in artikel 2.
c. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
d. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door KinWood Arts is geaccepteerd. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
e. U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens (e-mail, adres, telefoon en bankrekeningnummer) volledig, juist en actueel zijn.
f. KinWood Arts garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
g. KinWood Arts zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Tenzij u aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal uw e-mail adres daarnaast worden opgenomen in een mailinglist. U ontvangt dan periodiek nieuws en aanbiedingen van nieuwe collecties. Indien u geen prijs meer stelt op deze e-mail dienst, dan volstaat een bericht aan info@kinwoodarts.nl

2. Prijs.
a. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's (EUR), zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Wij hebben het recht de verkoopprijzen aan te passen en te verhogen, in geval na het tijdstip van afsluiting der order nieuwe belastingen of heffingen, dan wel lonen of de prijzen der grondstoffen worden verhoogd.
c. Voor zover in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden zoals bijvoorbeeld, uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, spoorvracht, stationskosten, scheepsvracht, luchtvracht, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, tolheffing enz., zijn deze gebaseerd op de bij de afsluiting der order aan ons bekende tarieven. Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook, komen voor rekening van de koper.
d. Prijsverhogingen, goedgekeurd door de daartoe bevoegde instanties zullen, ook bij termijncontracten, ten allen tijde volledig aan de koper kunnen worden doorberekend.
e. Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta's waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
f. Indien bovengenoemde prijsaanpassingen plaats vinden binnen 3 maanden na afsluiting van de order is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er geen overeenstemming is over de prijsaanpassingen. De annulering dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. Ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij op basis van het bovenstaande kan nimmer een vordering tot schadevergoeding opleveren.

3. Betaling.
a. Na ontvangst van de bestelling krijgt u per e-mail, brief of vrachtbon, een bevestiging van de bestelling. In deze e-mail of brief ontvangt u een overzicht van de bestelling.
b. Elke factuur kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 3% van het factuurbedrag. Indien nadrukkelijk vermeld op de factuur kan deze toeslag in mindering worden gebracht, bij betaling én ontvangst van de gehele totaalsom door KinWood Arts, binnen 30 dagen na factuurdatum.
c. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alsdan zal de koper boven het factuurbedrag de bij sub b. bedoelde toeslag ad 3% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
d. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de koper rente verschuldigd. De rentevoet is die der wettelijke rente, vermeerderd met twee. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen tien dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaatsgevonden.
e. Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen, is verkoper verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij wederom een betalingstermijn van 30 dagen in acht genomen zal worden, of anders overeengekomen. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is verkoper gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Voor rekening van de koper zijn de inningskosten, welke steeds worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag. Buiten het verschuldigde bedrag om is de verkoper dus gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
f. Indien de koper met de betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, en/of voor verdere leveringen contante betaling te eisen, of heeft KinWood Arts het recht om de bestelling te annuleren en de bestelde goederen weer vrij te geven voor de verkoop.
g. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
h. Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
i. Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Euros, tenzij de verkoper een andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

4. Levertijden.
a. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet. Overschrijding daarvan zal nimmer een vordering tot ontbinding en/of schade- vergoeding opleveren.
b. Overeenkomsten betreffende levering op afroep, of waarin de levertijden niet nauwkeurig zijn aangegeven of andere gegevens ontbreken, worden voor ons eerst bindend, indien de afroepen en indeling of gegevens door ons schriftelijk zijn bevestigd.
c. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft KinWood Arts steeds het recht de koper schriftelijk te sommeren, dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen acht dagen te voldoen. De door koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.

5. Leveringen en risico
a. Goederen reizen steeds -onverzekerd- voor rekening en risico van koper, zelfs indien de levering franko geschiedt.
b. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
c. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als
kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.
Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
d. Goederen gelden als geleverd, zodra deze onze opslagplaatsen verlaten hebben.
e. Bij levering franco werk behoeven wij de goederen niet verder te vervoeren dan
tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen.
f. Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoer- middel, tenzij anders overeengekomen.
g. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.
h. Levering geschiedt steeds naast voertuig of vaartuig, terwijl koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft koper hiermede in gebreke dan komen daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
i. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

6. Aanvaarding en reclame
a. De controle op stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco's of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
b. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken, vóór eventuele bewerking-, verwerking of nabehandeling in de ruimste zin van het woord, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatie- reclame gaven.
c. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
d. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken.
Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
e. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

7. Garanties en Kwaliteit
a. KinWood Arts garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde gegevens.
Aangezien de meeste aangeboden werken, objecten of materialen handbewerkt,- respectievelijk handgeschilderd zijn of natuurlijk gevormd door moeder natuur, garandeert KinWood Arts niet dat elk stuk exact gelijk is aan de foto op de website. Kleur- en vormnuances kunnen voorkomen.
b. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bedongen wordt de handelskwaliteit geleverd, zoals die is gedefinieerd in ons hoofdstuk ‘Kwaliteitsbepalingen KinWood Arts’.
c. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vast- stelling van de doorsnee-hoedanigheid.
d. KinWood Arts garandeert dat alle verhandelde kunstvoorwerpen met de hand zijn vervaardigd, op een natuurlijke wijze zijn ontstaan of op een ecologische verantwoorde en duurzame wijze tot stand zijn gekomen. Elk stuk wordt geleverd met een bijbehorend certificaat, voorzien van een unieke combinatie van o.a. naam en nummer.
e. Levering op keur der koper geschiedt uitsluitend, indien deze door koper uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen en door ons schriftelijk geaccepteerd.

8. Retourzendingen.
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

9. Overmacht
a. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals transport beperkende omstandigheden als ijsgang en bijzondere weersomstandigheden, verder stakingen, overheidsmaatregelen, oproer, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport belemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, niet tijdige ontvangst der goederen van onze leveranciers, en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, het zij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
a. Wij behouden ons steeds het recht voor, vóór iedere levering waarborgen voor de nakoming van de door ons gestelde betalingsvoorwaarden te stellen. Wanneer een opdrachtgever in gebreke is gebleven, het verschuldigde op de bepaalde datum te betalen of wanneer hij naar ons oordeel niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, behouden wij ons het recht voor, alle verdere leveringen onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Een en ander ongeacht onze eigen rechten op betaling, schadevergoeding en anderszins.
b. Het eigendomsrecht van verkochte goederen gaat eerst na volledige betaling van het factuurbedrag aan koper over. Zolang niet de volledige koopprijs (en eventuele kosten) door de koper betaald is, wordt koper geacht bewaarnemer van het ontvangene te zijn en is hij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.
Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
c Verlengd eigendomsvoorbehoud: de geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op de koper heeft, uit welke hoofde dan ook, zullen zijn betaald.
d. De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

11. Intellectuele eigendomsrechten
a. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website en producten, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij KinWood Arts, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie KinWood Arts niet gelieerd is.
b. U mag (delen van) de website niet op enigerlei wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
c. Daarnaast mag u onder de bepalingen van het Eigendomsvoorbehoud geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
d. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

12. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van KinWood Arts jegens derden is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel Garanties en Kwaliteit, paragraaf 7, is geregeld.
b. De aansprakelijkheid van KinWood Arts voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door derden.
c. Verkoper sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van KinWood Arts, waaronder de website, door een derde.

13. Afwijkende bedingen
a. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
b. De administratie van KinWood Arts geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
c. Voor al onze verkoopovereenkomsten en leveringen gelden deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, terwijl speciale condities voorkomende in ons door afnemers gestuurde bevestigingen, alsmede algemene koopcondities tegenover ons alleen gelden, indien deze door ons schriftelijk worden bevestigd.
Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KinWood Arts zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14. Tekortschieten van de koper
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

15. Geschillen en toepasselijk recht
a. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door KinWood Arts aangepast worden. KinWood Arts adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
b. Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen,(kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene verkoopvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van KinWood Arts.

16. Diversen
Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden neem dan contact op met KinWood Arts.

Datum:
juli 2024

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg